Dla rodziców

Wróć
Jesteś tutaj: Przedszkole Miejskie > Dla rodziców > Ogólne zasady

Ogólne zasady

Ogólne zasady organizacji opieki w przedszkolu od dnia 1 września 2020 r.

– Osoba dorosła wchodząca do przedszkola musi zachować wszelkie środki ostrożności (zdezynfekować ręce lub nałożyć rękawiczki oraz zakryć usta i nos).
– Rodzic/opiekun może wchodzić z dzieckiem/dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatnia), z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi.
– W szatni może przebywać jednocześnie 8 osób dorosłych z dzieckiem.
– Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
– Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
– Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola żadnych przedmiotów i zabawek.
– Na terenie budynku nie można zostawiać żadnych wózków, rowerków i innych sprzętów.
– Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
– Nie będą organizowane wyjścia poza teren przedszkola.
– W okresie adaptacyjnym (do końca września) za zgodą dyrektora rodzic dziecka nowoprzyjętego może przebywać tylko w „Strefie rodzica” – szatni – z zachowaniem dystansu społecznego.
– Rodzic ma obowiązek zapoznania się z obwiązującymi od 1 września 2020r procedurami bezpieczeństwa i podpisania oświadczenia.
– Odmowa spełnienia wyżej wymienionych wymagań skutkuje zakazem wejścia do budynku przedszkola.

Oświadczenie do wydrukowania dla rodziców

 

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie
i przeciwdziałanie COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola

 

 • 1

Procedura organizacji pracy przedszkola.

 

 1. Przedszkole Miejskie w Rejowcu Fabrycznym wznawia funkcjonowanie
  z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 2. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
 3. Każda grupa dzieci, w miarę możliwości organizacyjnych, przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 4. Do każdej grupy dzieci, w miarę możliwości organizacyjnych, przyporządkowani są ci sami nauczyciele i personel pomocniczy.
 5. Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
 6. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt zbiorowy od 3-5 dzieci powinna wynosić co najmniej 15 m2, a w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiednio zwiększeniu na kolejne dziecko o kolejne 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.
 7. Z sal, w których odbywają się zajęcia, usunięte są przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane, bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń.
 8. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 9. Dzieci nie przynoszą do przedszkola niepotrzebnych rzeczy i zabawek.
 10. Sale przedszkolne, w których odbywają się zajęcia będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, podczas sprzyjających warunków zewnętrznych zajęcia prowadzone będą przy otwartych oknach.
 11. Pracownicy przedszkola zachowują dystans społeczny miedzy sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący minimum 1,5m.
 12. Wszyscy pracownicy przedszkola są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawice, maseczki, przyłbice.
 13. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 14. Podczas trwania epidemii COVID-19 do opieki nad dziećmi nie będą, w miarę możliwości, angażowane osoby powyżej 60 roku życia.
 15. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci do/ z przedszkola zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 16. Rodzice mogą wchodzić z dzieckiem/ dziećmi do szatni przedszkola, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/ dziećmi, przy czym rygorystycznie przestrzegają wszelkie środki ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk)
 17. Za zgodą dyrektora przedszkola, na terenie placówki (szatnia) może przebywać rodzic dziecka odbywającego proces adaptacyjny w przedszkolu. Rodzic zachowuje wszelkie środki ostrożności – osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, dystans społeczny co najmniej 1,5 m., tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba w kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Dzienna liczba rodziców dzieci odbywających okres adaptacyjny jest ograniczona do niezbędnego minimum. Proces adaptacyjny trwa do 30 września.
 18. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz.
 19. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia osoby z zewnątrz do przedszkola, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:

1) zachowanie 1,5 metrowego dystansu,

2) zakrycie nosa i ust,

3) obowiązkowa dezynfekcja rąk,

4) ograniczone przemieszczanie się po przedszkolu,

5) ograniczony kontakt z pracownikami przedszkola.

 1. Sposobem szybkiej komunikacji z dyrektorem przedszkola oraz nauczycielami jest kontakt telefoniczny pod numer telefonu 82 5664043 lub kontakt mailowy przedszkole.rejowiec@op.pl
 2. Opiekunowie grup przygotowują sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami poprzez wykaz telefonów w ustalonym dostępnym miejscu.
 3. Opiekunowie grup przedszkolnych udostępniają dyrektorowi wykaz dwóch numerów telefonów kontaktowych dla każdego dziecka.
 4. Każdy oddział przedszkolny wyposażony jest w termometr bezdotykowy.
 5. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała dziecka. Sprzeciw lub brak podpisanej zgody skutkuje nieprzyjęciem dziecka do przedszkola.
 6. Na podstawie pisemnej zgody rodzica każde dziecko zostaje poddane pomiarowi temperatury w sytuacji zaobserwowania jakichkolwiek niepokojących objawów u dziecka. Nie odnotowuje się, jaką temperaturę ma dane dziecko, a jedynie sprawdza, czy jest podwyższona. Dopiero wynik powyżej 37,5 ºC jest odnotowywany.
 7. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, ma temperaturę 37,5 ºC, zostanie odizolowane w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice dziecka w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 8. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu. Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie dwie grupy dzieci zachowując względem siebie odpowiedni dystans.
 9. W czasie pobytu dzieci przedszkolnych na placu zabaw nie mogą przebywać osoby trzecie.
 10. Sprzęt na placu zabaw jest każdorazowo dezynfekowany przez personel przedszkola bezpośrednio przed korzystaniem z niego.
 11. Przy wejściu do przedszkola znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do budynku), z którego obowiązana jest skorzystać każda wchodząca osoba.
 12. Do przedszkola nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej.
 13. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 14. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w przedszkolu.
 15. Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia działań profilaktycznych podczas pobytu dziecka w przedszkolu, w tym w szczególności:

1) wyjaśniać dzieciom jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone,

2) systematycznie przypominać dzieciom obowiązujące w przedszkolu zasady bezpieczeństwa i higieny,

3) przypominać dzieciom etapy mycia rąk, zgodnie z obowiązującą instrukcją oraz zorganizować pokaz mycia rąk,

4)  zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce z użyciem ciepłej wody i mydła, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po zabawie, po skorzystaniu z toalety,

5)  wdrażać dzieci do stosowania ochrony podczas kichania i kaszlu, zasłaniania ust i nosa,

6)  wdrażać dzieci do unikania dotykania twarzy: oczu, nosa i ust oraz unikania wkładania

przedmiotów, zabawek, palców do ust;

7)  zachęcać dzieci do zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy sobą.

 1. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w przedszkolu w czasie trwania epidemii COVID-19.
 2. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
 3. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
 4. Rodzice zobowiązani są do prowadzenia i przestrzegania zasad higieny i profilaktyki, w tym w szczególności:

1) powinni zwracać uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania; sami także powinni je stosować,

2) powinni przypominać dziecku podstawowe zasady higieny: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu, kaszlu,

 1. Pracownicy przedszkola regularnie wykonują prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych (podłóg, korytarzy), dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki; dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy, krzeseł; dezynfekcji toalet; dezynfekcji zabawek i innych przyrządów znajdujących się w sali przedszkolnej.

 

 • 2

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

 

 1. Osoba przyprowadzająca bądź odbierająca dziecko powinna zachować wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, założyć maseczkę na nos i usta. Odmowa spełnienia tych wymagania skutkuje zakazem wejścia do budynku.

 

 

 

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola.

 1. Osoba przyprowadzająca dziecko, po wejściu do wiatrołapu, dezynfekuje ręce.
 2. Rodzic przyprowadzający dziecko może przebywać tylko i wyłącznie w części wspólnej (szatnia), zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 metra.
 3. Rodzic rozbiera dziecko i następnie dziecko odbiera pracownik, który zaprowadza dziecko do oddziału przedszkolnego.
 4. Jeżeli w szatni przebywa 8 dzieci z rodzicem, rodzic zobowiązany jest poczekać
  z dzieckiem na swoją kolej na powietrzu przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, lub w wiatrołapie, zachowując wymagany dystans społeczny.

 

Odbieranie dziecka do przedszkola.

 1. Rodzic oczekuje w szatni na przyprowadzenie dziecka przez pracownika placówki, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
 2. Nauczyciel przygotowuje dziecko do wyjścia poza teren przedszkola. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce mydłem i ciepłą wodą.
 3. Jeżeli w szatni przebywa 8 dzieci z rodzicem, rodzic zobowiązany jest poczekać z dzieckiem na powietrzu przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, lub w wiatrołapie, zachowując wymagany dystans społeczny.
 4. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka z przedszkola.

 

 • 3

Procedura mycia i dezynfekcji rąk

 

1.W wiatrołapie znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do budynku.

 1. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 2. Pracownicy przedszkola regularnie myją ręce mydłem antybakteryjnym i ciepłą wodą oraz czuwają, aby dzieci robiły to po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, przed wyjściem do domu.
 • 4

Procedura czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni

 

 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 2. Pracownicy obsługi wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji poręczy, klamek, stolików w salach zajęć, włączników, klawiatury oraz toalet dla dzieci i personelu odnotowując wykonanie tych czynności w karcie monitoringu.
 3. Do obowiązków personelu obsługi należy także:

1) sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do przedszkola,

2) napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,

3) wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
i dezynfekcja.

 

 • 5

Procedura korzystania z wyżywienia.

 

 1. Dzieci korzystają z dystrybutorów wody pod nadzorem opiekuna.
 2. Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych

przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzone zostały zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników (środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów). Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycie i dezynfekcję stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców.

 1. Dzieci spożywają posiłki w miejscach do tego przeznaczonych. Każda grupa przedszkolna spożywa posiłki w swojej sali zajęć.
 2. Wprowadza się obowiązkowe czyszczenie i dezynfekowanie blatów stołów po każdym posiłku.
 3. Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni C lub je wyparza.
 4. Posiłki dostarczane są w bezpieczny sposób z zachowaniem reżimy sanitarnego.
 5. Zobowiązuje się dostawców żywności do zapewnienia bezpiecznego dostarczania towarów żywnościowych do kuchni przedszkola.
 6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

 

 • 6

Procedura postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do przedszkola.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37,5 ºC niezwłocznie powiadamia dyrektora przedszkola, który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania dziecka z przedszkola. Do czasu przybycia rodziców dziecko umieszcza się w odrębnym
 4. W przedszkolu jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka, u którego zaobserwowano podczas pobytu w przedszkolu oznaki chorobowe. Jeżeli nie ma osoby, która może pełnić dyżur z odizolowanym dzieckiem, wówczas nauczyciel wyznacza odizolowane miejsce w sali.
 5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko z przedszkola.
 7. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Chełmie (nr tel. 82 565 34 21 wewn. 36 lub 693 444 561 ) oraz organ prowadzący przedszkole 82 5663 277.
 8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników przedszkola.
 9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. W takiej sytuacji placówka zostanie poddana ozonowaniu.
 11. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 • 7

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika przedszkola

 

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w przedszkolu, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. Dyrektor przedszkola powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

 • 8

Procedura postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika

 1. Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń.
 2. Jeśli wynik testu dziecka będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych.
 3. Dyrektor przedszkola powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego.
 4. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę (do 14 dni), a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. przebywać w przedszkolu. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.

 

 • 9

Postanowienia końcowe

 

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana w każdym czasie ze względu na dynamiczną sytuację w kraju oraz wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 3. Procedury zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola.
 4. Pracownicy przedszkola zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.
 5. Rodzice zapoznają się procedurami zamieszczonymi na stronie internetowej przedszkola oraz zobowiązani są do wypełnienia Oświadczenia rodziców – Załącznik nr 1.
 6. Jeżeli u dziecka wystąpią niepokojące objawy i zostanie mu zmierzona temperatura, odnotowuje się to w rejestrze pomiaru temperatury – Załącznik nr 2.
 7. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.
 8. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w przedszkolu objawów chorobowych.

 

 

Zalecenia dotyczące mycia zębów w przedszkolu: 

Zalecenia_organizacyjne_dotyczące_szczotkowania_zębów_u_dzieci___w_przedszkolach_w_okresie_epidemii_koronawirusa_SARS-CoV-2__

Skip to content