Aktualności

Wróć
Jesteś tutaj: Przedszkole Miejskie > Aktualności > Uncategorized > OGRANICZENIE ZAJĘĆ PRZEDSZKOLNYCH

OGRANICZENIE ZAJĘĆ PRZEDSZKOLNYCH

Ze względu na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID -19 i związanym z tym stanowiskiem MEN ogłoszonym dnia 08.04.2021r. zarządzam co następuje:

W dniach od 12 kwietnia 2021r. do 18 kwietnia 2021r.,

następuje ograniczenie zajęć dydaktyczno –wychowawczych w Przedszkolu Miejskim w Rejowcu Fabrycznym

Dzieci nie przychodzą do przedszkola.

Zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze dla dzieci rodziców, którzy

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

Prosimy rodziców z tych grup zawodowych, których dzieci będą w tym okresie potrzebowały opieki przedszkolnej o złożenie pisemnego wniosku w tej sprawie (wniosek można wypełnić i podpisać w poniedziałek w przedszkolu )

Skip to content