Rekrutacja

Wróć
Jesteś tutaj: Przedszkole Miejskie > Rekrutacja > Regulamin

Regulamin

Klauzula informacyjna – Rekrutacja do przedszkola_2023

Regulamin rekrut. 2023

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr XXXIII /120/17 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 16 lutego 2017 r w sprawie określenia kryteriów oraz rodzaju dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Rejowiec Fabryczny;
3. Zarządzenie Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w danym roku szkolnym do publicznego przedszkola i do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których Miasto Rejowiec Fabryczny jest organem prowadzącym;
4. Statut Przedszkola Miejskiego w Rejowcu Fabrycznym.

Postanowienia ogólne
§ 1

1. Ilekroć w treści Regulaminu rekrutacji dzieci do przedszkola jest mowa o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Miejskie w Rejowcu Fabrycznym,
2) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Rejowcu Fabrycznym ,
3) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
4) rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
5) osobie samotnie wychowującej dziecko – należy przez to rozumieć pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba ta wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z
jego rodzicem,
6) komisji rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego Rejowcu Fabrycznym w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,
7) kryteriach – należy rozumieć kryteria określone w art. 131 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz kryteria określone dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego przez organ prowadzący.

§ 2

1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkola – określa do końca stycznia organ prowadzący.
2. Organ prowadzący do końca stycznia podaje także do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze Miasta Rejowiec Fabryczny, które w danym roku kalendarzowym ukończą 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym ukończą 7 lat.
4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
6. Jeżeli przyjęcie dziecka do przedszkola wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy przedszkola powodujących dodatkowe skutki finansowe, Dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
7. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie w wymaganym terminie wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzającą spełnianie kryteriów (Załącznik nr 1).

 

Zasady rekrutacji
§ 3

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają corocznie na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji na dany rok szkolny ( Załącznik nr 2).
3. Nie złożenie w wyznaczonym terminie deklaracji oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.
4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
5. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor.

Postępowanie rekrutacyjne
§ 4

1. Wniosek o przyjęcie dziecka należy pobrać bezpośrednio w przedszkolu.
2. Wniosek o przyjęcie dziecka składany jest przez rodziców do Dyrektora przedszkola lub do upoważnionego przez Dyrektora pracownika, w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.
3. Do wniosku dołącza się:
1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:
a) oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata oraz potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący. ( Załącznik nr 3),
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 b, c, d mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
6. Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2 lub zwrócić się do Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.
                                                                                                              § 5
1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Rejowiec Fabryczny.
2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Rejowiec Fabryczny niż wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące, mające jednakową wartość, kryteria
(Załącznik nr 4):
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria dodatkowe określone przez organ prowadzący (Załącznika nr4):
1) dzieci, których obydwoje rodziców pozostają w zatrudnieniu, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym – 4 punkty;
2) dzieci, których jedno z rodziców pozostaje w zatrudnieniu, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym – 2 punkty;
3) dzieci, których rodzice zadeklarowali pobyt dziecka w przedszkolu w wymiarze co najmniej 7 godzin dziennie – 3 punkty.
4. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Miasta Rejowiec Fabryczny, mogą być przyjęci do przedszkola jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
                                                                                                             § 6
Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, nie będą rozpatrywane.
                                                                                                             § 7
1. Dyrektor Przedszkola powołuje Komisję rekrutacyjną, która prowadzi postępowanie rekrutacyjne (Załącznik nr 5).
2. W skład Komisji przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do przedszkola wchodzi co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.
3. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji.
4. W skład komisji nie mogą wchodzić:
1) dyrektor przedszkola
2) osoba, której dziecko uczestniczy w postepowaniu rekrutacyjnym do danego przedszkola.
5. Posiedzenia Komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący Komisji.
6. Komisja może wykonywać czynności w postępowaniu rekrutacyjnym lub uzupełniającym, jeżeli bierze w nich udział co najmniej 2/3 składu komisji.
7. Przewodniczący komisji umożliwia członkom komisji zapoznanie się na posiedzeniu z wnioskami o przyjęcie do przedszkola oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
8. Rozstrzygnięcia komisji są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
9. Do zadań Komisji rekrutacyjnej należy:
1) sporządzenie listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek, o którym mowa w art. 149 ustawy, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym;
2) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;
3) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (Załącznik nr 6) oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (Załącznik nr 7);
4) sporządzenie i przekazanie kuratorowi oświaty – w celu udostępnienia na stronie internetowej kuratorium oświaty – informacji o wolnych miejscach w przedszkolu;
5) sporządzenie protokołu rekrutacyjnego (Załącznik nr 8),
6) sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola (Załącznik nr 9).
10. Tryb postępowania Komisji rekrutacyjnej:
1) Posiedzenie Komisji odbywa się na terenie przedszkola w terminie ustalonym w harmonogramie.
2) Przewodniczący zapoznaje wszystkich członków z Regulaminem rekrutacji.
3) Członkowie Komisji rekrutacyjnej wybierają spośród siebie protokolanta oraz określają zasady protokołowania.
4) Komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski złożone do przedszkola i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia).
5) Rodzice kandydata zakwalifikowanego potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w formie oświadczenia (Załącznik nr 10) w terminie podanym w harmonogramie czynności rekrutacyjnych oraz uzupełniających na dany rok szkolny. Nie potwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do przedszkola.
6) Nie zostaną zakwalifikowane dzieci mieszkające poza obszarem Miasta Rejowiec Fabryczny.
7) Rodzice kandydata, którzy złożyli niepełną dokumentację, na prośbę przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej uzupełniają w wyznaczonym terminie brakujące dokumenty.
8) Komisja rekrutacyjna na I etapie postępowania rekrutacyjnego rozpatruje złożone wnioski uwzględniając kryteria podstawowe.
9) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na II etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria dodatkowe
określone przez organ prowadzący.
10) Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych do przedszkola (imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów która uprawnia do przyjęcia lub informację o liczbie wolnych miejsc).
11) Komisja rekrutacyjna przygotowuje protokół z przebiegu pracy komisji. Protokół zawiera: datę posiedzenia komisji, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji, informację o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach, podpisy
przewodniczącego i członków.
12) Do protokołu postępowania rekrutacyjnego załącza się :
a) listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do przedszkola
b) informacje o podjętych czynnościach o których mowa w Art.157 ustawy Prawo Oświatowe,
c) informacje o liczbie przyznanych punktów poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego
d) listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
e) listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
11. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata nieprzyjętego może wystąpić do Komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola (Załącznik nr 11).
12. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
13. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
14. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania (Załącznik nr 12). Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
15. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
16. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się w terminie ustalonym w harmonogramie nie dłużej jednak niż do końca sierpnia.
17. W postępowaniu uzupełniającym stosuje się zasady postepowania rekrutacyjnego zawarte w niniejszym regulaminie.
18. W postępowaniu uzupełniającym (jeżeli są wolne miejsca) mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe poza obszarem Miasta Rejowiec Fabryczny.

Zasady przechowywania i ujawniania danych osobowych kandydatów
§ 8

1. Osoby wchodzące w skład Komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia Komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogę naruszać dobre osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. ( Załącznik nr 13).
2. Administratorem danych osobowych kandydatów zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest przedszkole.
3. Dane osobowe kandydata przetwarzane są za zgodą jego rodzica wyrażoną na piśmie we wniosku złożonym w przedszkolu.
4. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.
5. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

§ 9

 1. Niniejszy Regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia.

 

 

Skip to content