WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI

Warunkiem prawidłowej i pełnej realizacji celów, zadań i funkcji przedszkola jest pozyskanie do współpracy rodziny, podstawowego środowiska wychowawczego dziecka. Dopiero zgodne współdziałanie obu tych środowisk może zapewnić właściwe warunki prawidłowego wychowania i pobudzania rozwoju dziecka.
Stroną, która ma obowiązek inicjowania i rozwijania tych kontaktów powinno być – z racji swego powołania i kompetencji osób w nim pracujących – przedszkole.
Nie może ono dobrze wychowywać dzieci, gdy nie zdobędzie dla tej sprawy rodziców i nie włączy ich w osiąganie wspólnych celów. Zazwyczaj nie jest to trudne, ponieważ wielu rodziców przejawia duże zainteresowanie rozwojem dziecka i chęć jego wspomagania. Rodzice mają też w większości przypadków pozytywny stosunek do przedszkola. Przedszkole powinno to jak najlepiej wykorzystać do nawiązania ścisłej współpracy, opartej na wzajemnym zrozumieniu i życzliwości oraz zasadach partnerstwa.
Na współpracę przedszkola z rodzicami ma wpływ wiele czynników m.in. wzajemne wobec siebie postawy i oczekiwania. Obustronne ich poznanie może pomóc w określeniu wspólnych celów wychowawczych, przyczynić się do przyjęcia celów jednej strony przez drugą oraz do racjonalnego podziału obowiązków między dom rodzinny dziecka a przedszkole.
Współpraca z rodzicami stwarza szansę wspólnego pokonywania powstałych trudności. Dobre współdziałanie to także możliwość promowania placówki oraz uzyskania pewnej pomocy ze strony rodziców, którzy dostrzegając zaangażowanie nauczycieli, podejmują różne działania na rzecz przedszkola. Współdziałanie nauczycieli i rodziców to możliwość lepszego poznania się, działania w miłej i serdecznej atmosferze.


 1. Cele i zakres współpracy przedszkola z rodziną
  Współpraca nauczyciela z rodzicami jest niezbędnym warunkiem powodzenia pracy wychowawczo– dydaktycznej. Od chwili przekroczenia przez dziecko progu przedszkola - cel pracy pedagogicznej przedszkola i cel rodzinny staje się wspólny. Z wychowawczego punktu widzenia jest bardzo pożądane, aby te dwa najważniejsze ogniwa działały wspólnie, wzajemnie się uzupełniając. Bowiem tylko wtedy istnieje szansa uformowanie dobrego, mądrego i wrażliwego, młodego człowieka.
  Współpraca z rodzicami wynika z konieczności niesienia pomocy rodzinie w spełnieniu jej funkcji wychowawczych oraz z potrzeby ujednolicenia kierunku wpływów przedszkola i domu. Zakres tej współpracy obejmuje:

 2. starania o zapewnienie warunków prawidłowego rozwoju człowieka,

 3. inicjowanie poczynań pedagogicznych rodziców,

 4. oddziaływanie na postawy rodzicielskie,

 5. podnoszenie kultury pedagogicznej i poszerzanie wiedzy rodziców o rozwoju i wychowaniu w okresie dzieciństwa,

 6. pomoc rodziców w ulepszaniu pracy przedszkola.

 7. Pamiętając o tym, że rodzina zaspokaja podstawowe potrzeby małego dziecka, do których należą m.in. potrzeba miłości, przynależności, akceptacji, bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego, aktywności i samodzielności przedszkole ściśle współpracuje z domem rodzinnym wychowanków.
  Małemu dziecku, zależnemu całkowicie od dorosłych, właśnie dorośli tworzą dobre lub złe warunki rozwoju i wychowania. Współpracy przedszkola z domem rodzinnym powinna towarzyszyć troska o przyszłe losy dziecka, o zaspokojenie jego aktualnych różnorodnych potrzeb i o jego wychowanie.
  Przedszkole musi dołożyć starań, aby rodzice stali się jego sojusznikami w sprawach zdrowia i bezpieczeństwa dzieci, respektowali skierowania do poradni specjalistycznych, a także wspierali inne działania stymulujące jego wielostronny rozwój. Dlatego też rodzice współuczestniczą w organizowaniu edukacji a nauczycielki wspomagają działania wychowawcze rodziców poprzez:

 8. dostarczanie wiedzy pedagogicznej i uwrażliwianie na potrzeby i możliwości dziecka,

 9. informowanie na bieżąco o postępach bądź trudnościach dzieci,

 10. wskazywanie osiągnięć, powodzeń, podejmowanych prób,

 11. uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunku oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych,

 12. aktywne uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych na terenie przedszkola,

 13. możliwość obserwowania dzieci w trakcie zajęć z całą grupą,

 14. stworzenie klimatu wzajemnego zaufania i szacunku we wspólnych kontaktach.

 15. Zadaniem przedszkola jest wzmacnianie uczuciowych więzi między dzieckiem a jego rodzicami, budzenie zainteresowania rodziców światem dziecięcych przeżyć, a więc także tym wszystkim, co dzieje się w przedszkolu a wprowadza dziecko w życie społeczne, kształtuje podstawy jego charakteru, wzbudza zaciekawienie przyrodą, sztuką pobudza wyobraźnię i potrzebę tworzenia.
  Swoje cele wychowawcze osiąga przedszkole stawiając i oczekując od rodziców spełnienia różnych wymagań i zadań. Inicjuje ich zamierzenia pedagogiczne związane np. z urządzeniem dziecku w domu własnego kącika lub z wdrażaniem do pomocy w drobnych pracach domowych.
  Na właściwe zorganizowanie współpracy przedszkola z rodzicami zasadniczy wpływ ma życzliwy i partnerski stosunek nauczycieli i rodziców oraz wzajemne zrozumienie. Dobrze zorganizowana współpraca przedszkola z rodzicami jest jednym z istotnych czynników osiągania przez przedszkole dobrych wyników w pracy opiekuńczej i wychowawczo–dydaktycznej oraz przyczynia się do niwelowania wielu problemów w domu. W każdej placówce przedszkolnej wśród rodziców znajdują się tacy, którzy żywo zainteresowani wychowaniem swych dzieci sami dążą do nawiązania jak najbliższych kontaktów z nauczycielem. Są jednak i tacy, którzy tych kontaktów unikają.
  Niezależnie od inicjatywy rodziców, każdy nauczyciel musi zabiegać o porozumienie się z nimi dla dobra dzieci, które wspólnie wychowuje dom i przedszkole.
  W związku z powyższym pragnieniem jest aby rodzice i nauczyciele łączyli swoje serca i siły w procesie dydaktyczno–wychowawczym i aby ich wzajemne działania uzupełniały się dla dobra dziecka.

 16. Formy współpracy z rodzicami.

  Współpraca przedszkola z rodzicami realizowana jest poprzez takie formy pracy jak:

 17. rozmowy indywidualne według potrzeb i oczekiwań,

 18. zebrania grupowe,

 19. zebrania ogólne,

 20. zajęcia otwarte,

 21. uroczystości,

 22. kącik dla rodziców.

Literatura:
"Podstawy pedagogiki przedszkolnej" M. Kwiatowska
"Współpraca przedszkola z rodzicami" A. Sawicka

Opracowała: mgr Małgorzata Wołosiuk