Dla rodziców

Wróć
Jesteś tutaj: Przedszkole Miejskie > Dla rodziców > Prawa i obowiązki rodzica

Prawa i obowiązki rodzica

Rodzice mają obowiązek:

 • Systematycznego uiszczania opłat,
 • Przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego,
 • Zgłaszania dłuższej niż tydzień nieobecności dziecka w przedszkolu,
 • Przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez pełnoletnią osobę upoważnioną,
 • Współpracy z przedszkolem i nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań opiekuńczo &ndash wychowawczych wspomagających rozwój dziecka,
 • Interesowania się sukcesami i porażkami swojego dziecka,
 • Przygotowania dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych( jedzenie, zabiegi higieniczne, toaleta),
 • Zgłaszania nauczycielce niedyspozycji dziecka i wszelkich niepokojących objawów w jego zachowaniu mających wpływ na funkcjonowanie w grupie,
 • Uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez przedszkole i grupowych,
 • Śledzenia na bieżąco informacji umieszczonych na tablicy ogłoszeń,
 • Zgłaszania nauczycielkom w grupie informacji o zmianie miejsca zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego,
 • Informowania osobiście lub telefonicznie dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka,
 • Dostarczenia do przedszkola informacji, potwierdzonej przez lekarza, o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej,

Rodzice mają prawo do :

 • Poznania programu rozwoju przedszkola oraz zadań z niego wynikających
 • Poznawania zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych realizowanych w planach pracy w danym oddziale,
 • Znajomości podstawy programowej i zadań wynikających z dopuszczonych przez dyrektora programów,
 • Opiniowania programów,
 • Uzyskiwania porad, wskazówek, pomocy od nauczycieli, poradni pedagogiczno – psychologicznej rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 • Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach dziecka,
 • Wyrażania opinii na temat pracy przedszkola,
 • Wspierania przedszkola różnymi formami działalności,
 • Uczestniczenia w modyfikacjach przedszkola, zmianach korzystnych dla dzieci, w wyposażeniu i aranżacji wnętrz,
 • Udziału i organizacji wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez i innych zajęć,
 • Wnioskowania o organizacji zajęć dodatkowych,
 • Wypowiadania się o czasie pracy przedszkola,
 • Pomocy w wychowywaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole,
 • Wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zajęć i zabaw oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych,

 

Skip to content